Misija, vizija, filosofija

GIMNAZIJOS VIZIJA

Darniai besivystanti gimnazija, sukurianti prielaidas visaverčiam, socialiai saugiam mokinių gyvenimui, sparčios kaitos sąlygomis:

Moderni, besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, atvira kaitai gimnazija, kurianti atvirą, saugią ir jaukią gimnazijos aplinką, puoselėjanti savitą gimnazijos kultūrą, istoriją ir tradicijas. Mokiniai bus žingeidūs, motyvuoti, darbštūs, pareigingi, tolerantiški, draugiški, siekiantys naujovių ir permainų bei norintys tobulėti. Mokiniai ieškos sprendimo būdų savo aplinkoje, iniciatyviai dalyvaus mokyklos, parapijos ir miesto gyvenime.

Mokytojai dirbs darniai, gebės motyvuoti mokinius, mokės prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos, bus įsisavinę naujausias technologijas ir metodikas, bus tolerantiški.

Direktorius bus geras strategas, motyvuojantis novatoriškai sėkmingai veiklai, bus demokratiškas, tolerantiškas, principingas, reiklus, lankstus, nuovokus, mandagus, gebės gimnaziją padaryti patrauklia mokiniams, darbuotojams, tėvams.

Tėvai bus atsakingesni, geranoriškai bendradarbiaujantys, užtikrinantys savo vaikų tinkamą ugdymąsi ir elgesį.

Aptarnaujantis personalas bus veiklus, reiklus, principingas, motyvuotas.

GIMNAZIJOS MISIJA

Demokratiniais principais veikianti gimnazija, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, tenkinanti kiekvieno vaiko poreikius, nepriklausomai nuo to, kurioje seniūnijos teritorijoje ir kokioje šeimoje gyvena, garantuojanti mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą bei atvirumą vietos bendruomenei.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

  • Prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti gimnazija.
  • Ugdymas gimnazijoje vertinamas ne tik kaip būdas parengti aukštais pasiekimais pasižyminčius mokinius, bet ir kaip priemonė panaikinti socialinę nelygybę.