Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Mažeikių r. Viekšnių gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: Mokytojų lyderystės įgalinimas: pokyčių mokykloje ir pamokoje inicijavimas ir įgyvendinimas, Projekto mokiniams “Lyderystės akademija” veiklų organizavimas ir vykdymas, Organizuojami susitikimai su verslo, politikos atstovais, Dviejų mokomųjų kabinetų su ergonomiškais baldais ir poilsio zonos 2-o aukšto foje įrengimas, Mokymai gimnazijos bendruomenei „Įtraukiojo ugdymo sėkmės komponentai“, Projekto „Kartu mes galime” veiklų vykdymas 1-8 klasių mokiniams, „Knygių klubo” popiečių organizavimas, Aktų salės pritaikymas renginių organizavimui, Mokytojų kolegialaus bendradarbiavimo kompetencijų stiprinimas, organizuojant metodines dienas, Integruoto kūrybinio projekto „Girdžiu, matau, mąstau“  veiklų vykdymas, „Knygių klubo” popiečių organizavimas (Dalyvaus 50 1-IV kl. Mokinių, 2 bibliotekininkės, 10 mokytojų), STEAM laboratorijos įrengimas pagal universalaus dizaino principus, Interaktyvių ekranų įsigijimas, STEAM laboratorijos patalpų  įrengimas ir priemonių įsigijimas, Integruotų STEAM mokomųjų dalykų planų parengimas 7-8 klasėse, Integruotų STEAM pamokų ciklų sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas. 7-8 klasėse.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

1)      Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2)      Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3)      Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4)      Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5)      Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

6)     Savivaldybėje įsteigta STEAM koordinatorius 0,75 dydžio pareigybė.