Ugdymas karjerai

Mažeikių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ,,Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001  „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ vykdyme.

Gimnazijoje teikiamos paslaugos: 

·       Ugdymas karjerai.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką);

·       Karjeros konsultavimas (teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams ir tėvams).

Profesinio konsultavimo tikslas – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius.

·       Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (aktyvus susipažinimas su mokymosi ir darbo pasauliu).

Profesinio informavimo tikslas –teikti informaciją kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudaryti sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinti saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais, padėti įgyti praktinių ir patyriminių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių;

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo Birutė Raudonienė – 38 kab., tel. +370 603 14 494, el. p.  birute.raudoniene@vieksniug.lt

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu arba per elektroninį dienyną Tamo.