Gimnazijos istorija

Trumpa Viekšnių gimnazijos istorija

I etapas: Mokyklos veikiančios epizodiškai.

Viekšniai Lietuvos Didžiosios  Kunigaikštystė laikotarpiu:
XVI a. pabaigoje (1597 m.) Viekšniuose jau buvo bažnyčia. Tikėtina, kad galėjo veikti ir parapinė mokykla.

1636 m. įsteigta pirmoji parapijinė pradinė mokykla (Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus nutarimu), kuri po paskutiniojo Lietuvos – Lenkijos padalijimo buvo uždaryta.

1764 m. pagal Viekšnių bažnyčios vizitaciją, veikė parapinė mokykla (mokytojas Juozapas Čekavičius).
Viekšniai Rusijos imperijos sudėtyje (nuo 1795 m.):

1824-1847 m. Parapinė mokykla. Mokytojas bajoras Juozapas Legeckis (savo name). 1859 m. mokykla uždaryta.

1844 m. Viekšniuose įsteigta valstybės turtų ministerijos mokykla (mokytojas Michailas Vinogradskis, vikaras Telesforas Rubinas).

1865 m. įsteigta Viekšnių liaudies pradinė mokykla, kurioje  ugdymo procesas vyko rusų kalba.

1881 m. iš Viekšnių valsčiaus gyventojų mokesčių pastatyta nauja medinė mokykla (liaudies pradinė; Aleksandrovsko (caro AleksandroII garbei)-Viekšnių).

1892-1894 m. nelegali privati bajorų mokykla (Daubiškių dvare).

1908-1914 m. pirmas mokytojas lietuvis Petras Bimba. 1914 m. antras mokytojas lietuvis Jonas Poderis (dirbo Viekšnių valdinėje mokykloje).

1911 m. lapkričio 1 (14) d. – 1915 m. balandžio 5(18) d.  pil. Knabiko namuose (dabar Biržiškų g. Nr. 7) buvo atidaryta keturklasė valdinė mokykla, pavadinta “Векшняйское (aukštesnioji) начальное училище”. Mokoma rusų kalba.

1912 m. Viekšniuose veikė valsčiaus išlaikoma liaudies mokykla, dvi vienaklasės švietimo ministerijos išlaikomos mokyklos ir cerkvinė mokykla.

1916 m. kaizerinės okupacijos metu keturklasė mokykla atkurta su dėstomąja lietuvių kalba. 1917 m. pamokinis darbas nutrūko.

Po Lietuvos Nepriklausomybės Akto (nuo 1918m. vasario 16 d.)

1918 m. lapkričio 9 d. įkurta mokinių tėvų ir vietos bendruomenės išlaikoma Viekšnių miesto vidurinė mokykla.

II etapas: Mokykla veikianti nuolat.

1919 m. rugsėjo 23 d. švietimo ministerijos išlaikoma mokykla pradeda nenutrūkstamą pedagoginę veiklą dėstomąja lietuvių kalba. Veikia 4 klasės.

1922 m. greta provoslavų cerkvės buvo iškirstas žemės sklypas tipinei keturklasei mokyklai statyti ir 1925 m. lapkričio 25 d.  pedagoginė veikla joje jau vyko.

Iki 1936 m. mokykla buvo vadinama „Viekšnių vidurine mokykla”, o vėliau – „Viekšnių valstybine progimnazija”.

1940 m. mokykla reorganizuojama į vidurinę mokyklą.

1941 m. pavasarį išleidžiama pirmoji abiturientų laida, tačiau dėl prasidėjusio karo atestatai abiturientams nebuvo įteikti.

1941 m. mokykla reorganizuota į progimnaziją. Išleidžiamos klasės mokiniai nors mokėsi čia, bet buvo laikomi Mažeikių gimnazijos mokiniais.

Nuo 1942 m. ministerija leidžia įsteigti papildomas klases ir mokykla tampa gimnazija.

Nuo 1950 m. rugsėjo mėnesio 1–os dienos gimnazija sujungiama su pradine mokykla ir pavadinama Viekšnių vidurine mokykla.

2007 m. sausio 4 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-16 mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa.

2007 m. sausio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-8 pakeistas mokyklos pavadinimas. Mokykla tampa Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija.

2013 m. birželio 7 d. prie gimnazijos atidarytas modernus sporto aikštynas.