Valstybės ir savivaldybės

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIUS DOKUMENTUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO  ĮSTATYMAS

Mažeikių rajono savivaldybės 2022- 2024 metų strateginis veiklos planas

Gimnazijos koncepcija

Lietuvos higienos norma HN 21:2010 “Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/index.htm

PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316673&p_query=&p_tr2=

MOKYMOSI KRYPČIŲ PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMO 14 –19 METŲ MOKINIAMS MODELIO APRAŠAS

Leidiniai tėvams:
https://pvc.lt/lt/LT/NAUJIENOS/2-BE-KATEGORIJOS/399-TEVU-LINIJA

Kiti teisės aktai

DĖL SPORTO SALIŲ IR KITŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS PAGRINDAIS IR/AR NUOMAI UGDYMO ĮSTAIGOSE

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ STEBĖSENOS IR ANALIZĖS INFORMACINĖS SISTEMOS STEIGIMO IR VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ STEBĖSENOS IR ANALIZĖS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ BEI DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO