Valstybės ir savivaldybės

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIUS DOKUMENTUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO  ĮSTATYMAS

Mažeikių rajono savivaldybės 2022- 2024 metų strateginis veiklos planas

Gimnazijos koncepcija

Lietuvos higienos norma HN 21:2010 “Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/index.htm

PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316673&p_query=&p_tr2=

MOKYMOSI KRYPČIŲ PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMO 14 –19 METŲ MOKINIAMS MODELIO APRAŠAS

Leidiniai tėvams:
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Penktokas1.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Vienuoliktokai.pdf