Pavaduotojos

Audronė Buzienė atsakinga už (funkcijos):

1. Neformalaus ugdymo organizavimą (poreikių analizė, planų sudarymą, valandų (resursų) paskirstymą, tvarkaraščių sudarymą, e dienyno, veiklos priežiūrą);
2. 1-4 klasių e dienynų priežiūrą;
3. 1-4 klasių mokinių ugdymo veiklos stebėseną, žinių gebėjimų patikrinimą;
4. Renginių, varžybų organizavimą;
5. Pažintinė, kultūrinės veiklos (ekskursijas ir kt.) organizavimą
6. Mokinių ir tėvų savivaldą;
7. Klasių auklėtojų veiklos priežiūrą;
8. Pagalbą pradinio ugdymo mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams ir jų veiklos stebėseną;
9. Informacijos apie gimnazijos veiklą sklaidą (stenduose, televizijoje, internete, laikraščiuose, lankstinukuose ir pan.).

Birutė Raudonienė atsakinga už:

1. Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo organizavimą, ugdymo plano rengimą;
2. E dienyno administravimą ir I-IV klasių e dienynų priežiūrą;
3. Egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo NMPP organizavimą;
4. I- IV klasių mokinių ugdymo veiklos stebėseną, žinių gebėjimų patikrinimą;
5. Mokinių ir mokytojų registrų tvarkymą;
6. Mokytojų kvalifikaciją;
7. Gimnazijos mokytojų darbo laiko apskaitą;
8. Mokinių mokymosi sutartis (sudarymą, registraciją, nutraukimą);
9. Duomenų, ataskaitų, pažymų bei pažymėjimų, brandos atestatų išdavimą ir apskaitą;
10. Pagalbą gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokomųjų dalykų mokytojams ir jų veiklos stebėseną;
11. Mokytojų pasitarimų organizavimą;
12. Duomenų teikimą ŠVIS.

Vida Puškoriutė atsakinga už:

1. Strateginio plano, metinės programos, mėnesio darbo planų rengimą;
2. 5-8 klasių e dienynų priežiūrą;
3. 5-8 klasių mokinių ugdymo veiklos stebėseną, žinių gebėjimų patikrinimą;
4. Išorės projektų koordinavimą;
5. Metodinės tarybos veiklos organizavimą;
6. Dalykų olimpiadų organizavimą;
7. Privalomų (pagrindinių) pamokų tvarkaraščių rengimą;
8. Bibliotekos veiklos priežiūrą;
9. Aprūpinimą mokymo priemonėmis;
10. Pagalbą kultūros grupės, kalbų mokomųjų dalykų mokytojams ir jų veiklos stebėseną;
11. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą;