Pagalbos specialistai

Psichologas – įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Viekšnių gimnazijos psichologas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei gimnazijos psichologo bendraisiais pareiginiais nuostatais.

Psichologinę pagalbą Viekšnių gimnazijoje teikia psichologė – INESA GIRČIENĖ.

Pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologinės pagalbos gavėjai – gimnazijos mokiniai (vaikai), turintys psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų. Pagalba teikiama ta kalba, kuria mokinys ugdomas gimnazijoje.

Pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai
 • prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Gimnazijos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu. Esant būtinybei, informacija apie pagalbos gavėjus gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant psichologo profesinės etikos reikalavimų).

Logopedinę pagalbą Viekšnių gimnazijoje teikia logopedė – RENATA GLODENIENĖ

Logopedė:
– Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
– Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
– Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti.
-Lavina  sutrikusias funkcijas, taiko  specialius darbo būdus bei metodus,
– Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Kas yra logopedinė pagalba?
Nustačius vaikui kalbos sutrikimą, pagalbos vaikui būdus  aptariama su vaiko tėvais. Logopedinė pagalba – tai logopedinės pratybos, kurių tikslas šalinti kalbos sutrikimus, lavinti jo kalbinius gebėjimus. Nuo  sutrikimo sunkumo, priklauso pratybų  intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir vaiko tėvelių  bendradarbiavimo.

Kaip vyksta pratybos?
Logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai. Logopedines pratybas  vaikai lanko 1 – 2 kartus per savaitę,  pratybos trunka apie 30 -45 minutes. Pratybų metu  lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės  pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės,  laiko ir kiti suvokimai. Per pamokėles naudojami įvairūs paveikslėliai, loto, dėlionės, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir t.t.
Logopediniu užsiėmimų metu ir mokomės,  ir žaidžiame.

Socialinę pedagoginę pagalbą gimnazijoje teikia socialinės pedagogės Audronė Buzienė ir Dovilė Kauneckienė.

Socialinis pedagogas yra – advokatas.
Socialinio pedagogo paskirtis – būti vaiko užtarėju visose kritinėse situacijose. Socialiniam pedagogui
būtina išklausyti vaiko problemas, stengtis palaikyti vaiką ar jo globėjus, būti tarpininku tarp vaiko ir kitų profesionalų, siekti išspręsti iškilusias problemas arba numatyti profesionalus (institucijas), galinčias padėti pašalinti  problemą, jei pats socialinis pedagogas jos išspręsti negali.

Socialinės pedagoginės pagalbos uždaviniai:

 • Įvertinti esamas ir numatyti galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje. Rūpintis jų prevencija.
 • Suteikti pedagoginę, socialinę pagalbą vaikams, jų tėvams, mokytojams.
 • Rūpintis rizikos ir specialiųjų poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje.
 • Rinkti, saugoti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimo situaciją.
 • Saugoti ir ginti mokinių teises, nepamirštant ir jų pareigų.
 • Vykdyti prevencinę veiklą.
 • Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu ir jo šeima
 • Sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, organizuojant darbą su tėvais ir bendruomene.
 • Ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus.

Viekšnių gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė SNIEGUOLĖ GRICIUVIENĖ

 • Teikia metodinę konsultaciją gimnazijos bendruomenei
 • Kaupia metodinę bei informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Padeda mokiniams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius, inicijuoja lytiškumo ugdymą gimnazijoje.
 • Skatina sveiką mitybą ir sveikos mitybos įgūdžių, prižiūri mitybos organizavimą.
 • Vykdo priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją gimnazijoje.
 • Komplektuoja fizinio ugdymo grupes, bei  informuoja kūno kultūros mokytojus dėl mokinių dalyvavimo sporto varžybose.
 • Kaupia, analizuoja informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informaciją apibendrina ir pateikia mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo neinfekcinių ligų prevenciją.
 • Organizuoja bei vykdo sveikatinimo programas ir projektus gimnazijoje.
 • Aktyviai dalyvauja rajono bei respublikiniuose projektuose.
 • Dalyvauja gimnazijos VGK (vaiko gėrovės komisijoje), sprendžiančioje mokinių psichologines, pedagogines ir socialines problemas.
 • Teikia pirmąją medicinos pagalbą.