Olweus programa

Nuotolinis mokymas – ne kliūtis tęsti pradėtą darbą

Vienas iš gimnazijos prioritetinių tikslų yra saugios gimnazijos aplinkos kūrimas, kad kiekvienas moksleivis čia jaustųsi saugus, priimtas, reikalingas. Olweus  patyčių prevencijos programa pradėta gimnazijoje pradėta diegti 2009-2010 m. m., o nuo 2011 m. pradėta taikyti Olweus kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). 2019 metais gimnazijai buvo suteiktas OLWEUS mokyklos vardas. Tai  įkvėpė ir paskatino gimnazijos bendruomenę neatsisakyti prevencinės veiklos, bet tęsti ją ir toliau. Visa gimnazijos bendruomenė sistemingai vykdo programą – stabdo patyčias čia ir dabar, klasių vadovai  veda klasės valandėles, kuriose mokamasi atpažinti patyčias, nebijoti apie jas pranešti, mokomasi padėti tiems, kas patyrė patyčias. Visuose kabinetuose ir gimnazijos koridoriuose iškabintos 4 patyčių prevencijos taisyklės, mokiniai ir darbuotojai supažindinti su drausminimo kopėtėlėmis, jos atnaujintos ir pakabintos II a. koridoriuje.  Siekiant užtikrinti tvarką ir saugumą yra sudarytas  mokinių priežiūros grafikas. MSG grupelėse nuolat aptariami mokinių priežiūros gerinimo klausimai, ruošiamais mokinių grįžimui į klases, ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti mokinių saugumą ilgosios pertraukos metu stadione, nes 2020 m. tyrimų rezultatai parodė, kad būtent čia mokiniai jaučiasi nelabai saugiai.

Nuolat vyksta MSG – susirinkimai (dabar nuotoliniu būdu), kuriuose sprendžiami aktualiausi klausimai, susiję su patyčių prevencija. Instruktorė A. Buzienė  koordinaciniam komitetui ir MSG lyderiams  pristatė 2020 m. m. patyčių masto tyrimo rezultatus.  Džiugina tai, kad  sumažėjo elektroninių patyčių atvejai, nors dirbame nuotoliniu būdu, didėja pasitikėjimas suaugusiais mokykloje, vaikai dažniau apie patiriamas patyčias pasisako klasės auklėtojui. Mokiniai teigia, jog klasės vadovai daro labai daug veiksmų, kad sustabdytų patyčias. Keičiasi ir pačių mokinių reakcija į patyčių reiškinį: jie dažniau bando stabdyti patyčias, daugėja mokinių, teigiančių, kad negalėtų prisidėti prie patyčių iš nemėgstamo mokinio.  Tačiau, išstudijavę patyčių žemėlapį, žinome, kuriose vietose mūsų pastangos mažinti patyčias turi būti maksimalios: tai stadionas, kabinetai- ilgosios pertraukos metu ir kelionė į mokyklą autobusu.

Patyčių masto tyrimų rezultatus klasės auklėtojai aptaria savo klasėse su mokiniais, pristato juos tėvų susirinkimuose, Mokytojai teikia savo pasiūlymus, kaip spręsti problemas MSG susirinkimuose.  Tik visi kartu galime pasiekti, kad į mokyklą eiti būtų gera.

OPPP koordinatorė Dalia Knabikienė