Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės informacija

Vykdanti sveikatos priežiūra Viekšnių gimnazijoje visuomenės sveikatos priežiūros specialistė SNIEGUOLĖ GRICIUVIENĖ:

• Organizuoja ir įgyvendina priemones, kurios užtikrina mokinių sveikatos saugumo ir jos stiprinimo bei ligų ir traumų profilaktiką.
• Užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuria sveiką aplinką, stiprinančią mokinių sveikatą.
• Numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
• Užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atveju.
• Teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams).
• Ugdo vaikų asmens higienos įgūdžius.
• Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.
• Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas, renginius, sporto varžybas, įskaitas.
• Kaupia informaciją apie mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, teikia informaciją mokyklos bendruomenei, kt. institucijomis.
• Organizuoja susitikimus su gydytojais mokinių sveikatos gerinimo klausimais.
• Tvarko medicininius dokumentus.