Olweus patyčių prevencijos programa

Šiais metais gimnazijoje  vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Gimnazijos bendruomenė, siekdama kurti jaukią ir saugią aplinką, nemažą dėmesį skiria mokinių priežiūrai pertraukų metu. Visas gimnazijos personalas kartą per mėnesį renkasi į susitikimus, kurių metu aptaria aktualias patyčių, mokinių saugumo užtikrinimo temas. Klasių valandėlių metu didelis dėmesys kreipiamas į mokinių gyvenimo įgūdžių bei socialinių kompetencijų ugdymą. Mokiniai skatinami nelikti abejingais, kai mato konfliktines ar patyčių situacijas. Lapkričio mėnesį 3-II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo patyčių masto nustatymo tyrime, kurio rezultatai analizuojami ir bus pristatomi mokiniams, jų tėvams, gimnazijos darbuotojams.

Įgyvendinant Olweus programos kokybės užtikrinimo standartą, gimnazijos bendruomenė privalo:

 1. Du kartus per metus organizuoti viso personalo susirinkimus, apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau įgyvendintas ir ateičiai numatytas patyčių prevencijos priemones.
 2. Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau nei 5 MSG (mokymosi supervizijų susitikimus, kuriuose dalyvauja visi gimnazijoje dirbantys mokytojai bei personalo darbuotojai) susirinkimus.
 3. Naujiems darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius OPPP mokymo kursus.
 4. Mokinių apklausą Olweus klausimynu vykdyti kartą per mokslo metus.
 5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.
 6. Visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti 4 patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai mokyklai.
 7. Klasių vadovams kiekvieną mėnesį vesti ne mažiau nei 2 Olweus klasės valandėles.
 8. Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau dviejuose mokinių tarybos susirinkimuose.
 9. Patyčių tema tapti įprastine pokalbių su mokiniais tema.
 10. Kiekvienais metais išsamiai informuoti tėvu/ globėjus apie mokyklos patyčių prevencijos ir problemų sprendimo darbą bent viename klasės tėvų susirinkime bei bendruose tėvų ir mokytojų susitikimuose.
 11. Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti naudotis OPPP procedūromis, sprendžiant patyčių atvejus.
 12. Mokyklai būti parengus kokybės planą, kuriame nurodoma, kaip ji laikosi OPKUS ( Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) reikalavimų ir siekia savo tikslų patyčių prevencijos srityje.

Taigi, visos gimnazijos bendruomenės rūpestis – kurti saugią aplinką, kurioje neliktų vietos patyčioms.