Olweus naujienos

2019 metų birželio mėnesį gimnazijai dvejų metų laikotarpiui buvo suteiktas Olweus mokyklos vardas. Tai tarsi kokybės ženklas mokinių saugumo užtikrinimo srityje. Gimnazijos bendruomenė ir toliau siekia, jog kiekvienas mokinys, lankantis mūsų gimnaziją jaustųsi saugiau, kad kiekvienas darbuotojas būtų pasiruošęs pastebėti, atpažinti ir tinkamai sureaguoti į netinkamą mokinių elgesį. Olweus patyčių prevencijos programos veikla bus vykdoma ir nuotoliniu būdu. 2 kartus per mėnesį 1-II g klasėse vyks Olweus klasės valandėlės. Mokymosi ir supervizijų grupių susirinkimų metu gimnazijos darbuotojai aptars patyčių situaciją gimnazijoje, peržiūrės ir analizuos aktualią video medžiagą patyčių prevencijos tema, diskutuos, kaip gerinti mokinių priežiūros pertraukų metu sistemą. Nuo 2009 metų gimnazijoje vyksta Olweus patyčių masto nustatymo tyrimai. Šiais metais tokia apklausa vyks lapkričio 12-gruodžio 12 dienomis. Visi 3-II gimnazijos klasių mokiniai, gavę asmeninius slaptažodžius dalyvaus Olweus apklausoje. Apklausos rezultatų analizė- labai svarbi, siekiant užtikrinti mokinių saugumą gimnazijoje, nustatant „karštus taškus“- vietas, kuriose daugiausiai pasitaiko netinkamo elgesio apraiškų.

 

Vyko Olweus kokybės užtikrinimo sistemos auditas

Birželio mėnesį gimnazijoje vyko Olweus kokybės užtikrinimo sistemos auditas, kurio metu auditorės susitiko su gimnazijos mokiniais, mokytojais, personalo darbuotojais ir vertino, ar gimnazijoje užtikrinama Olweus patyčių prevencijos programos kokybė. Džiugu, kad bendras gimnazijos bendruomenės darbas užtikrinant mokinių saugumą įvertintas. Gimnazijai suteiktas sertifikuotos Olweus mokyklos vardas. Gimnazijos bendruomenė įsipareigojo ir toliau didelį dėmesį skirti mokinių saugumo užtikrinimui  bei patyčių prevencijai.

Olweus patyčių prevencijos programa

Šiais metais gimnazijoje  vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Gimnazijos bendruomenė, siekdama kurti jaukią ir saugią aplinką, nemažą dėmesį skiria mokinių priežiūrai pertraukų metu. Visas gimnazijos personalas kartą per mėnesį renkasi į susitikimus, kurių metu aptaria aktualias patyčių, mokinių saugumo užtikrinimo temas. Klasių valandėlių metu didelis dėmesys kreipiamas į mokinių gyvenimo įgūdžių bei socialinių kompetencijų ugdymą. Mokiniai skatinami nelikti abejingais, kai mato konfliktines ar patyčių situacijas. Lapkričio mėnesį 3-II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo patyčių masto nustatymo tyrime, kurio rezultatai analizuojami ir bus pristatomi mokiniams, jų tėvams, gimnazijos darbuotojams.

Įgyvendinant Olweus programos kokybės užtikrinimo standartą, gimnazijos bendruomenė privalo:

 1. Du kartus per metus organizuoti viso personalo susirinkimus, apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau įgyvendintas ir ateičiai numatytas patyčių prevencijos priemones.
 2. Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau nei 5 MSG (mokymosi supervizijų susitikimus, kuriuose dalyvauja visi gimnazijoje dirbantys mokytojai bei personalo darbuotojai) susirinkimus.
 3. Naujiems darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius OPPP mokymo kursus.
 4. Mokinių apklausą Olweus klausimynu vykdyti kartą per mokslo metus.
 5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.
 6. Visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti 4 patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai mokyklai.
 7. Klasių vadovams kiekvieną mėnesį vesti ne mažiau nei 2 Olweus klasės valandėles.
 8. Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau dviejuose mokinių tarybos susirinkimuose.
 9. Patyčių tema tapti įprastine pokalbių su mokiniais tema.
 10. Kiekvienais metais išsamiai informuoti tėvu/ globėjus apie mokyklos patyčių prevencijos ir problemų sprendimo darbą bent viename klasės tėvų susirinkime bei bendruose tėvų ir mokytojų susitikimuose.
 11. Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti naudotis OPPP procedūromis, sprendžiant patyčių atvejus.
 12. Mokyklai būti parengus kokybės planą, kuriame nurodoma, kaip ji laikosi OPKUS ( Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) reikalavimų ir siekia savo tikslų patyčių prevencijos srityje.

Taigi, visos gimnazijos bendruomenės rūpestis – kurti saugią aplinką, kurioje neliktų vietos patyčioms.