Labai svarbu! Pradedam nuo pirmadienio, kovo 30 d.!

MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ  GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ViEKŠNIŲ GIMNAZIJOS PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANO (NBPP) TVIRTINIMO

2020 m.  kovo 20 d. Nr.  BV1-20

Viekšniai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro ,,Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372,

t v i r t i n u  Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu priemonių planą (NBPP) nuo 2020 m. kovo 30 d.

Gimnazijos direktorius Rimantas Gricius

PATVIRTINTA

Gimnazijos direktoriaus 2020 m.

kovo 20 d. įsakymu Nr. BV1-20

VIEKŠNIŲ GIMNAZIJOS PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS (NBPP)

I. PASIRENGIMUI ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU ĮSIVERTINIMAS

1.     Gimnazijoje yra pavienių mokytojų, kurie taiko IKT priemones, skirtas nuotoliniam mokymui.

2.    Pagal atitinkamo (vienpusio, sinchroninio, asinchroninio) ryšio/technologijos pasirinkimą nuo 75 iki 100  gimnazija yra pasiruošusi sąveikai tarp mokytojų ir mokinių užtikrinti.  Pastaba (VIENPUSIS ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme pasyviai, tuo pačiu laiku, grįžtamojo ryšio teikimo galimybės yra gana ribotos (pvz., televizija, radijas ir pan.); SINCHRONINIS ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme bendradarbiaudami, bet būtinai tuo pačiu laiku (pvz.: telefonija, vaizdo pokalbiai/konferencija ir pan.); ASINCHRONINIS ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai įsitraukdami ir skirtingu laiku (pvz.: SMS, el. paštas/el. dienynas ir pan.)).

3. Organizavus ugdymą gimnazijoje nuotoliniu būdu apie 75 proc. mokinių naudotų televizorių ir telefoną, kaip nuotolinio ryšio priemonę, apie 50 proc. – stacionarų kompiuterį, apie 25 proc. – planšetę ar nešiojamą kompiuterį.

4. Organizavus ugdymą gimnazijoje nuotoliniu būdu ryšys tarp mokinio ir mokytojo būtų palaikomas paprastu pokalbiu telefonu, vaizdo pokalbiu telefonu ar naudojantis interneto sistemomis (Messenger, skype, whatsApp, Google Hangouts, Zoom, Google classroom ir kt.) žinutėmis/pranešimais el. paštu ar naudojantis informacinėmis sistemomis (el. dienynu Eduka, mokyklos interneto prieiga, virtualia mokymosi aplinka ir kt.), naujienomis mokyklos interneto svetainėje ir oficialiame gimnazijos facebook profilyje, sąveika virtualioje mokymosi aplinkoje.

5. Iki  75 proc. gimnazijos mokytojų technologinis pasirengimas ir stiprybės organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu (dalis pagal lygius) yra vartotojo lygio,  iki 25 proc. mokytojų yra pažengusio vartotojo lygio ir iki 25 proc. –  įgudusio vartotojo lygio. Pastaba (LYGIAI: PRADEDANTYSIS vartotojas (SMS žinutė, el. paštas, interneto naršymas, e-dokumento skaitymas); VARTOTOJAS (socialiniai tinklai, el. dienynas, kompiuterinio raštingumo kursai, e-dokumento sudarymas teksto ir pateikčių rengimo priemonėmis); PAŽENGĘS vartotojas (vaizdo pokalbiai/konferencijos, dalijimasis mokyklos internete, naudojimasis grupinio bendradarbiavimo sistemomis kuriant bendrus e-dokumentus); ĮGUDĘS vartotojas (ECDL, virtuali mokymosi aplinka, skaitmeninio turinio kūrimas, interneto svetainės kūrimas, debesų kompiuterijos išmanymas)).

6. Bendras gimnazijos mokytojų pedagoginis pasirengimas ir stiprybės organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu (dalis pagal skaitmeninio raštingumo kompetencijos sritis): informacijos valdymas ir komunikavimas – 100 proc., skaitmeninio turinio kūrimas ir skaitmeninis mokymas bei mokymasis – iki 75 proc., saugumas – nuo 75 iki 100  proc., skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas – nuo 25 iki 50 proc..

6.1. Informacijos valdymas (naršymas, informacijos paieška ir atranka, informacijos vertinimas, informacijos įrašymas ir prieinamumas) – puikiai. Pastaba (vertinimo lygiai: puikiai, labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai, – labai silpnai).

6.2. Komunikavimas (bendravimas pasitelkus skaitmenines technologijas, informacijos ir turinio bendrinimas, pilietiškumas internete, bendradarbiavimas internete – puikiai, tinklo etiketas, skaitmeninės tapatybės valdymas – labai gerai.

6.3. Skaitmeninio turinio kūrimas (įvairių formatų turinio kūrimas pasitelkus skaitmeninę daugialypę terpę ir technologijas, autorių teisės ir licencijos gebėjimai) – patenkinamai.

6.4. Saugumas (programinės ir aparatinės įrangos apsauga, asmens duomenų apsauga, sveikatos ir aplinkos saugojimas) – gerai.

6.5. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (skaitmeninių išteklių naudojimas, inovatyvus ir kūrybiškas skaitmeninių technologijų naudojimas, mokinių skaitmeninės kompetencijos plėtojimas, mokinių skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas, vertinimas) – gerai.

6.6. Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas (techninių problemų sprendimas, poreikių ir technologinių sprendimų nustatymas, skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas, profesinis tobulėjimas) – patenkinamai.

7. Gimnazijos vadovai pasiruošę  kartu su mokyklos komanda suvaldyti nuotolinio mokymo/si  iššūkį, nes gimnazijoje dirbančių IT specialistų kompetencija pakankama.

8.  Gimnazijos mokytojai pasiruošę išspręsti technologinius ir pedagoginius uždavinius, bet tobulinant IT kompetencijas, nuotolinio mokymo kursų paklausa gimnazijoje yra pakankamai didelė.

9. 41 gimnazijos mokinys neturi kompiuterio. Iš jų 32 mokiniai turi galimybę prisijungti  naudodami mobilųjį telefoną, 9 mokiniai neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu. Gimnazija  nėra pajėgi aprūpinti kompiuteriu (įskaitant ir mokykloje turimus,  laikinai nenaudojamus kompiuterius) ir interneto ryšiu visus mokinius iš socialiai pažeidžiamų šeimų.

10.  Gimnazija aprūpino 3  kompiuteriais  mokytojus, kurie neturėjo galimybės iš namų dirbti nuotoliniu būdu.

 

II. NUOTOLINIO MOKYMO VALDYMAS

11. Nuotoliniam mokymui nuo 2020-03-30 naudojamos mokymosi aplinkos bei informacijos sklaidos kanalai:

11.1. El. paštas;

11.2. Pokalbiai socialiniame tinkle facebook, programų  Messenger, Hangout grupėse;

11.3. El. dienyno Eduka mokomąji aplinka bei pranešimai komunikacijai su tėvais ir mokiniais;

11.4. Pagrindinės virtualios  mokymo/si aplinkos:  Eduka klasė ir Eduka biblioteka, programos Zoom video konferencijos, skaitymo platformą Vyturys, google Classroom;

11.5. Elektroninės pratybos (EMA, www.etest.lt  ir kt.).

12. Techninę pagalbą teikia  gimnazijos informacinių technologijų specialistai, kuriems yra priskirta skaitmeninių technologijų administratoriaus (STA) funkcija konsultuoti mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais.

13. Dėl techninės pagalbos mokytojai ir mokiniai į STA gali kreiptis gimnazijos internetinėje svetainėje (www.vieksniug.lt) nurodytu kontaktu.

14. Gimnazijoje vadovų bei mokytojų vaizdo pasitarimai bus rengiami naudojant Zoom video konferencijas, rašytinę informaciją pateikiant  el. paštu, el. dienyno pranešimais, internetines apklausas atliekant apklausų platformoje  IQES online Lietuva.

15.  Ugdymo organizavimas.

15.1.1. Mokytojai ir mokiniai nuotolinio mokymo metu  prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Pagrindinės nuotolinės mokymosi aplinkos gimnazijoje yra EDUKA dienynas su EDUKA klase, Zoom video pamokos  ir classroom.google.com virtuali mokymosi aplinka. Mokytojai nuotolinio mokymo organizavimui naudoja individualias konsultacijas skaitmeninėse aplinkose: Messenger, facebook, Skype, Viber programų grupėse, susirašinėjimus . Mokytojai turi mokiniams pateikti skaitmeninę ir popierinę medžiagą tiems mokiniams, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu.

15.1.2. Mokymui/si nuotoliniu būdu mokytojai  naudoja įvairius internetinius šaltinius: elektroninius vadovėlius, garso ir vaizdo medžiagą, užduočių paketus, virtualius bandymus, elektroninius testus, elektronines pratybas ir kt.

15.1.3. Dalyko mokytojas iki 2020-03-27  parengia aiškią savo darbo instrukciją (atmintinę),  bendradarbiaudamas su klasės vadovu ir pasirinkęs priimtiniausią informacijos sklaidos kanalą pristato ją mokiniams bei jų tėvams. Instrukcijoje nurodoma kokiu būdu mokytojas bendraus su mokiniais, kaip pateiks užduotis, konsultuos,  kokiose virtualiose aplinkose dirbs, kokių techninių priemonių reikės mokiniams, kaip gaus grįžtamąjį ryšį, kaip vertins mokinius.

15.1.4. Mokymas/is nuotoliniu būdu vyksta pagal įprastą tvarkaraštį (patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. M1-9),  50 procentų tvarkaraštyje numatytų pamokų vedant sinchroniniu būdu. Mokytojas tvarkaraštyje numatytu pamokos laiku turi būti prisijungęs prie dienyno ir dienyno pamokos temoje pateikęs, kokios priemonės bus reikalingos darbui. Mokytojas visų pamokų pagal tvarkaraštį metu (sinchroniniu ir asinchroniniu mokymu) mokiniui turi būti pasiekiamas nuotolinio mokymo priemonių pagalba ( Eduka aplinkoje, Google classroom aplinkoje, Messenger, Zoom ir.kt.)

15.1.5. Sinchroniniu būdu vedamos pamokos (Eduka dienyno, Zoom aplinkose) pradedamos ne anksčiau 2 pamokos. Sinchroniniu būdu 1-4 klasių mokiniams gali būti organizuojamos ne daugiau kaip 2-3 pamokos, o 5-IV g klasių mokiniams – ne daugiau kaip 3-4 pamokos per dieną. Sinchroniniu būdu vedamos pamokos pažymimos pamokų tvarkaraštyje geltona spalva. Tvarkaraštis talpinamas gimnazijos internetinėje svetainėje adresu www.vieksniug.lt. Klasių vadovai su pamokų tvarkaraščiu supažindina mokinius ir jų tėvus šio dokumento 11 punkte nurodytais  informacijos sklaidos kanalais.

15.1.6.  Mokytojas turi iškelti aiškų kiekvienos pamokos tikslą ir rasti tinkamiausią būdą patikrinti, ar mokinys pateiktą medžiagą įsisąvino. Mokytojas paruošia segmentuotą,  į keletą atskirų dalių padalintą pamokos turinį, kad esant interneto trukdžiams mokiniai galėtų gauti nedidelės apimties atskirus pamokos segmentus. Mokytojas gali paskirti ilgalaikes kūrybines-tiriamąsias- patirtines užduotis, e.dienyne nurodęs konkretų užduočių atlikimo laiką, atsiskaitymo formas bei įvertinimo kriterijus.

15.2. Kartą per savaitę gimnazijos vadovai IQES online sistemoje organizuoja  tėvų/mokytojų apklausas, siekiant išsiaiškinti kylančius nesklandumus.

16. Dienyno pildymas:

16.1. Dienyno skiltis “pamokos tema” ir “Klasės darbas” mokytojas užpildo, nurodydamas priemones, kurių reikės kitos dienos pamokai.

16.2. Dienyno skiltyje “namų darbai” paskirtas užduotis ir atsiskaitymo būdus mokytojas įrašo pasibaigus pamokai. Paskyręs ilgalaikius namų darbus- nurodo laiką, per kurį darbas turi būti atliktas.

17. Mokinių lankomumo žymėjimas dienyne:

17.1. N raidė dienyne žymima:

17.1.1.  Kai dalyko mokytojas gauna informaciją iš klasės vadovo, kad mokinys serga ir negali dalyvauti nuotolinio ugdymo procese.

17.1.2. Kai mokinys neprisijungia sinchroninio mokymo/si metu ir iki kitos tvarkaraštyje numatytos dalyko pamokos nepranešęs dalyko mokytojui arba auklėtojui apie technines prisijungimo problemas.

17.1.3. Kai mokinys asinchroninio mokymosi metu neatliko jam paskirtų trumpalaikių ar ilgalaikių namų darbų.

18. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais:

18.1. Tėvams aktuali informacija, susijusi su nuotolini mokymo/si ypatumais nuolat teikiama gimnazijos interneto svetainėje adresu www.vieksniug,lt, oficialioje facebook paskyroje, e dienyno pranešimais bei iš anksto su klasių vadovais aptartais informacijos sklaidos kanalais

18.2. Klasės vadovai kartą per savaitę su mokinių tėvais šio dokumento 11 punkte nurodytais  informacijos sklaidos kanalais išsiaiškina nuotolinio mokymo problemas, pagalbos mokiniams poreikį. Apie iškilusias problemas iš karto informuoja gimnazijos vadovus, dalyko mokytojus, STA.

19. Ugdymo organizavimo specifika ir švietimo pagalbos teikimas mokiniams turintiems specialiuosius ugdymo poreikius.

19.1. Logopedinė pagalba teikiama suskirsčius lopgopedinėse pratybos dalyvaujančius mokinius į 6 grupes. 1-4 klasių mokiniams kuriamos mokymosi grupės Messenger pagalba. 2 kartus per savaitę su tėvais aptartu laiku logopedė pateikia vaizdinę ir didaktinę medžiagą ( pratimus, kuriuos reikia atlikti artikuliaciniam aparatui lavinti ir garsų tarimo tikslinimui, užduotis žodyno turtinimui ir rišliosios kalbos ugdymui, darbelius smulkiosios motorikos įgūdžių tikslinimui. E.dienyno pranešimų pagalba logopedė siunčia tėvams instrukcijas, patarimus, įvairias pagalbos besimokančiam mokiniui nuorodas.

19.2. Specialioji  pedagoginė pagalba teikiama :

19.2.1.SUP mokiniams, turintiems galimybę mokytis nuotoliniu būdu ( Eduka dienyno aplinkoje ar Messenger programos grupėje) kartą per savaitę siunčiant parengtas individualias dalyko užduotis, iš anksto suderintas su dalyką dėstančiais mokytojais. Pagal parengtą grafiką spec.pedagogas konsultuoja SUP mokinius video pokalbių Messenger grupėje pagalba.

19.2.2. SUP mokiniams, neturintiems  internetinės prieigos, sudaroma galimybė naudotis kompiuteriu gimnazijoje. Jeigu mokinio tėvai atsisako leisti vaiką iš namų į kitą aplinką-  paruošiamas individualių   užduočių paketas visai savaitei. Su mokinio tėvais individualiai aptarus galimybę užduotis pasiimti iš gimnazijos, užduočių paketas paliekamas pas gimnazijos budinčią. Socialinis pedagogas konsultuoja mokinius individualiai telefonu.  Atliktos užduotys grąžinamos į mokyklą, pasiimant naujos savaitės užduočių paketą.

19.3. Socialinio pedagogo pagalba bus teikiama kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 12.00 val. naudojant Messenger programos skambučius, video konferencijas, Eduka dienyno pranešimus bei  susisiekiant asmeniškai  telefonu.

19.3.1. Socialinis pedagogas kontaktuoja su klasių vadovais,  dalykų mokytojais ir koordinuoja pagalbos teikimą mokiniams, neturintiems galimybės mokytis nuotoliniu būdu. Asmeniškai kontaktuoja su mokiniais ir jų tėvais, išsiaiškina pagalbos būtinumą ir pasitelkdamas resursus ieško problemos sprendimo būdų.

20. Karantino laikotarpiu psichologinės konsultacijos gyvo kontakto būdu gali būti teikiamos psichologo sprendimu tik išimtinais atvejais, kai yra reali grėsmė kliento gyvybei (savižudybės grėsmės atveju).

20.1. Psichologinė pagalba mokiniams, jų tėvams, globėjams/rūpintojams, pedagogams  teikiama nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 12.30 iki 16.30 val. susisiekiant su gimnazijos psichologe programos Skype programos pagalba ( Skype:inesagir)  bei Eduka dienyno pranešimais.

20.2. Nekontaktinėmis valandomis gimnazijos psichologė renka, kaupia aktualią psichologinę bei prevencinę informaciją, dalijasi su bendruomene gimnazijos internetinėje svetainėje, oficialioje gimnazijos facebook paskyroje bei Eduka dienyno aplinkoje.

III. REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

16. Ugdymo programai įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

16.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;

16.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, mate dienos.matikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

16.3 Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

16.4. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/).

17. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

18. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.

19. Naudotis atviraisiais ištekliai  kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy (https://www.khanacademy.org/), „European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų (http://lreforschools.eun.org/web/guest, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir kt.)