INFORMACIJA MOKINIAMS DĖL MOKYMOSI NUOTOLINIAME KURSE

 1. Nuo kovo 30 dienos visas ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu. Sinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – pamoka vyksta tuo pačiu metu realiame laike, prisijungus tiesiogiai Zoom vaizdo platformoje. Asinchroninio nuotolinio mokymo metu mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el.paštu, Eduka dienyno pranešimais, socialinių tinklų grupėse ir kt.
 2. Visa aktuali informacija apie nuotolinį ugdymą, tvarkaraščiai ir kt. nuolat bus pateikiama Eduka dienyne, gimnazijos Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje vieksniug.lt. Prisijungti prie Eduka dienyno turite kiekvieną dieną, kad galėtumėte pasiruošti kitos dienos pamokoms.
 3. Nuotolinio mokymosi pradžioje kiekvieno dalyko mokytojas jums pateiks savo kontaktinę informaciją (telefonas, el. paštas ir kt.), kuria jūs galėsite naudotis bendraujant su mokytoju.
 4. Pamokos vykdomos pagal pamokų tvarkaraštį:
  • Per sinchroniniu būdu vedamas pamokas (virtualias, Eduka klasėje) (tvarkaraštyje pažymėtas geltonai), junkitės per nuorodas, kurias pateiks mokytojai Eduka dienyne pamokos temoje ar klasės darbe. Jeigu vyksta vaizdo pamoka per Zoom sistemą, junkitės į vaizdo pamoką. Atlikite visas skirtas užduotis. Pamokoje su mokytoju bendraukite kalbėdami, susirašinėdami pokalbių lange arba dienyno pranešimų lange.
  • Per asinchroniniu būdu vedamas pamokas, Eduka dienyne prie klasės ar namų darbų rasite užduočių, kurias reikia atlikti savarankiškai. Atkreipkite dėmesį, kad užduočių atlikimui gali būti nurodytas laikas iki kada reikia atlikti užduotis ir būdas, kaip atsiskaityti, t.y. atsiųsti atliktas užduotis.
 5. Mokytojas visų pamokų pagal tvarkaraštį metu (sinchroniniu ir asinchroniniu mokymu) mokiniui turi būti pasiekiamas nuotolinio mokymo priemonių pagalba (Eduka aplinkoje, Google classroom aplinkoje, Messenger, Zoom ir.kt.), todėl mokiniai pamokų tvarkaraštyje nurodytu metu gali konsultuotis su mokytojais bei atlikti paskirtas užduotis.
 6. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (liga, pamokos laiko sutapimas su broliu/sese ir dėl tos priežasties kompiuterio trūkumas ar pan.) negalite mokytis tvarkaraštyje nurodytu laiku, privalote informuoti klasės vadovą arba dalyko mokytoją.
 7. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, logopedė, specialioji pedagogė, psichologė, mokytojai, klasių vadovai, raštinės vedėja dirba įprastu laiku, tik ne mokykloje, o nuotoliniu būdu. Iškilus techninėms problemos galite kreiptis į informacinių technologijų mokytojus. Visi kontaktinius telefonus ir galimybę susisiekti su mokyklos darbuotojais rasite gimnazijos internetinėje svetainėje vieksniug.lt.

 

Atsakingai dalyvaukite nuotolinio mokymo(si) procese.

Sėkmės mokantis!